Friday, 16 May 2008

Ati

The Ati is a Negrito ethnic group in Panay, which is located in the Visayas (Islands of Panay, Negros and Guimaras), the central portion of the Philippine archipelago. They are genetically-related[2] to other Negrito ethnic groups in the Philipppines such as the Aeta of Luzon, the Batak of Palawan, and the Mamanwa of Mindanao. Currently, their population numbers only a few thousands and they suffer from discrimination due to their non-Austronesian physical appearance.
History
In the Philippines the Aetas o ATI ancestors are the ‘ aboriginal 's or the ‘first ' inhabitants of this Archipelago. Very probably they arrived from Borneo (perhaps detaching themselves from the ethnic group ‘Sepang ') 20-30.000 years ago, through a bridge of earth (today what remains of the island of Palawan) that in prehistoric epoch connected the filipino’s archipelago to that malay land, bridge of earth covered 5000 years ago by sea waters.
According to some oral traditions, they also pre-date the Bisaya, who now inhabit most of the Visayas. Legends, such as those involving the Ten Bornean Datus and the Binirayan Festival, tell tales about how, at the beginning of the XII century, the ancestors of the Bisaya escaped from Borneo from the persecution of Rajah Makatunaw. Leaded by Datu Puti and Datu Sumakwel and sailing with boats called baranggay, they landed near a river called Suaragan, on the southwest coast of Panay, (the place then known as Aninipay), and barted the land from an Ati headman named Polpolan and his son Marikudo for the price of a necklace and one golden salakot. The hills were left to the Atis while the plains and rivers to the Malays. This meeting is commemorated through the Ati-atihan festival. This legend, though, is challenged by some historians. During the Spanish colonization, the tribe made contact with the conquistador Legazpi and were made useful in his colonization of Panay.
Currently, the tribe is threatened due to encroachments into their territory, recently seen in Boracay. Another problem they face is discrimination.

Based on Wikipidia

Thursday, 26 July 2007

Agihis

Agihis

Pakinhason ka sapa kag suba
Sa tubig nga tab-ang makita
Isalom ya alima dayon hurikapa
Sulog ka tubig sa idalom ga paamulya

Agihis nga puti imo pudyuton
Isulod sa kabu kag imo ipadayon
Sikup diya sikop rugto asta ikaw kapuyon
Pag uli sa balay imo lapwahan dayon

Asinan it gamay hasta nga madaha
Imo lantawon kun di-a naga buka
Mananam nga agihis ya sulod kuhita
Tirawi ya sabaw hay basi may baras pa

Kuron sa tunga sa binit ya pinggan
Agihis nga marimis sa imo sinamoan
Hakop it kapog kag dayon higpan
It mainit nga sabaw ka agihis nga niluy-ahan

Turogban

Turogban

(Halin sa buhok ka irok ni Elboy)

Ro anwang gaeogaeog sa eugan-eugan
Nga kon sayudon sa tinaga ka aklan
Ya karbaw naga tubog sa turogban
Agudto indi mo don pag paligaban

Halin sa garaidan maadto sa taramnan
Aga pa si Tatay Kuroy banglid adtonan
Sakay sa karbaw nga kapon kag isganan
Arado sa kampo waay gid ti reklamohan

Init kon udto karbaw pahuwayan
Ilawaig sa bakante hilamon nga paharban
Tapos panginaon imo don buy-an
Karbaw nagahana nga ma tubog sa turogban

Ligid-ligid hilig ni kapon sa lutakan
Agudto mag ramig anang kalawasan
Sag-ahi it tubig kag parigusan
Kabaskog ni kapon nagabalik bangod ka turogban

Monday, 25 June 2007

Uhong sa Bungsod

Uhong sa Bungsod
Halin sa tunga ka kiray ni Elboy

Maramig sa gab-i manami iturog
Bag-o mag butlak ya adlaw sa balay manaog
Dara ya pisaw kag mag suray sa tun-og
Hinay-hinay lang basi sa kahon mahulog

Piraw nga mata kibol sa dapadapa
Lawas ni Nanay Mal-am, mapagsi pa
Uhong sa bungsod amo ya pontariya
Sukol kalihon dughan nga masadya

Laylay sa irok tihuhog sa sukdap
Sa banglid mahapit laswa mangalap
Tagabang kag takway manami nga sangkap
Sa likod ka balay dahon ka saging managap

Tinuom nga uhong mananam marimis
Buribudan it asin kag pus-an ka kamatis
Sa mainit nga kan-on sa langgaw nga makahang
Dapal sa pandihado daw sa naga tap-ok lang

Ang gina tandaan uhong sa Bungsod
Likom nga lugar kinahanglan itahod
Indi pag isugid sa imo utod
Hay basi maunahan sa imo pagtalikod

Friday, 22 June 2007

Pangimbita (Invitation)

Sa mga Amigo kag Amiga dira, labi na sa abroad, special metion, USA, Canada, Singapore, UK, Australia, KSA, Norway, Gemany, Hong Kong kag sa tanan tanan nga Ilonggo sa Panay kag Negros kag iban pa nga bahin sang Pilipinas. Ti welcome gid kita diri mga kauturan. Kon ano man ya motto naton gina appresyar ang inyo suggestion.

Luwas sini nga imbitasyon maga padala ako sa inyo sang email agudto mahibal-an ninyo ining bag-o nga blog naton, kon may ara kamo suggestion para ma improve suno sa mga policy sang blog host himuon naton para mangin kawili-wili sa aton tanan.

Maayo lang nga panglawas sa aton tanan.